LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZOSTANIE WYWIESZONA W DNIU 25.03.2016 R. NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH SZKOŁY

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do oddziału  przedszkolnego zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w dniach od 25.03.2016r. do 31.03.2016r. do godz.15.30 oraz poinformowaniu pozostałych wskazanych we wniosku przedszkoli o rezygnacji. Brak złożonego pisemnego oświadczenia woli w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

Do pobrania: