nAbór DO KLASY PIERWSZEJ SZKoły podstawowej nr 2

we włodawie

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym.

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00

 

·         Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, dzieci zamieszkałe
w  obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie Zgłoszenia.

 

·         Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@sp2wlodawa.pl, a oryginał dostarczyć do szkoły nie później niż do 12.03.2021 r.


Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zgłoszonych do szkoły obwodowej, nastąpi 17 marca 2021 r.

 

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.


Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00

 

1.    Rodzic / opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej, na podstawie wniosku. Wypełniony
i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych Wniosek należy złożyć
w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie lub przesłać na adres
e-mail: sekretariat@sp2wlodawa.pl, a oryginał dostarczyć do szkoły nie później niż do 12.03.2021 r.

 

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa.

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

·      Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 5 punktów;

·      Bliższa droga dziecka do szkoły niż do jednostki w obwodzie której mieszka – 5 punktów;

·      Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 3 punkty;

·      W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty;

·      Rodzic dziecka jest pracownikiem jednostki – 3 punkty.

 

2.    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 marca 2021 r.

 

3.    Od 18 marca 2021 r. do 25 marca 2021 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie w sekretariacie szkoły dokumentu „Potwierdzenia woli podjęcia nauki”.

 

4.    26 marca 2021 r., nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 * Zapisy do klas I na rok szkolny 2021/2022

Zgłoszenie dziecka do piewrszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie Było
Było
Terminy postępowania rekrutacyjnego.
Zarządzenie Burmistrza Włodawy w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
Było 
Kryteria rekrutacji do klasy I.
Uchwała Rady Miejskiej we Włodawie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Było
Obwody publicznych szkół podstawowych we Włodawie Było
Potwierdzenie woli podjęcia nauki Było

Ostatnia aktualizacja