Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie

na Rok Szkolny 2022/2023

Nabór do klasy pierwszej na Rok Szkolny 2023/2024

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁODAWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024  przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkiem szkolnym.

PRZYJĘCIE DZIECI OBWODOWYCH

Termin: od 1 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00

 • Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, dzieci zamieszkałe
  w obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie Zgłoszenia.
 • Wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie nie później niż do 10.03.2023 r. do godziny 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zgłoszonych do szkoły obwodowej, nastąpi 16 marca 2023 r.

PRZYJĘCIE DZIECI SPOZA OBWODU

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Termin: od 1 marca 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00

 1. Rodzic / opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej, na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych Wniosek należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie nie później niż do 10.03.2023 r. do godziny 15.00.

Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów. Kryteria przyjęć oraz odpowiadającą im liczbę punktów określił organ prowadzący w Uchwale nr XXXIV/172/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa.

Zgodnie z powyższą uchwałą w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

 • Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 5 punktów;
 • Bliższa droga dziecka do szkoły niż do jednostki w obwodzie której mieszka – 5 punktów;
 • Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 3 punkty;
 • W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 punkty;
 • Rodzic dziecka jest pracownikiem jednostki – 3 punkty.
 1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 16 marca 2023 r.
 2. Od 17 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. do godz. 15:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie w sekretariacie szkoły dokumentu „Potwierdzenia woli podjęcia nauki”.
 3. 27 marca 2023 r., nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Uwaga!
               Na wszystkich kartach zgłoszenia wymagane są podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub wyjaśnienie, jeśli został złożony tylko jeden podpis

(np. nie żyje, pozbawiony praw rodzicielskich, itp.)

Druki i formularze do pobrania

 1. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawiew roku szkolnym 2023/2024
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
  Zarządzenie Burmistrza Włodawy w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
 4. Kryteria rekrutacji do klasy I.
  Uchwała Rady Miejskiej we Włodawie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
 5. Obwody publicznych szkół podstawowych we Włodawie
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP